Collection: 20 Oz Tumbler Wraps - Digital File

20 Oz Tumbler Wraps measures 9.3" x8.2"